Patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta na Vítkově připomněl 102. výročí vzniku Československé republiky

Patriarcha Církve československé husitské (CČSH) Tomáš Butta za ERC a kardinál Dominik Duka za ČBK společně položením věnce u památníku na Vítkově připomněli 102. výročí vzniku Československé republiky. Ceremoniál se v letošním roce konal z důvodu koronavirových omezení bez slavnostního nástupu Armády České republiky

Celý článek

PASTORAČNÍ LIST BRATRA PATRIARCHY TOMÁŠE BUTTY

Pastorační dopis
se zamyšlením o mlčení, živé naději a pokoji
Sestry a bratři,
prožíváme neobvyklou situaci, kdy se pandemie znovu vrátila v nové
intenzitě a mění životy lidí, společnosti a našeho státu. Každý z nás se s touto
situací vyrovnává, i když jiným způsobem, jak zasahuje průběh pandemie do
našeho pracovního i osobního života. Jako věřící křesťané prožíváme tuto situaci
v celé její tíži lidského utrpení a bolesti. Přicházejí otázky, proč u někoho má
nemoc tak těžký průběh, a dokonce umírá, a někdo nákazu nebezpečným virem
ani tolik nepocítí.
V takových těžkých dobách, jako je ta současná, se naše pozornost
soustřeďuje na ujištění apoštola Pavla z listu Římanům: „Víme, že všecko
napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Ř 8,28). V tomto povzbuzení
apoštola se hovoří o milujících, tedy o těch, kteří milují Boha. Ale současně nelze
milovat Boha bez lásky k člověku (1 J 4,20). Jestliže je v nás znovu probouzena
a bude prohloubena láska k Bohu, k druhým lidem, ale i ke stvoření, pak toto
těžké období pro nás má smysl.
Zasaženost pandemií nás přivádí ke snaze vysvětlovat ji a hodnotit ji,
doprovází ji mnoho našich slov. Ano, je správné, když se různými cestami šíří
evangelium a jeho kázání v době, kdy jsou uzavřeny pro věřící kostely a sbory.
Ale nemáme tuto událost vnímat také jako výzvu ke zmlknutí, mlčení, ztišení se?
V knize Kazatel je řečeno: „Je čas mlčet i čas mluvit“ (Kaz 3,7b). V Žalmu 62.
zaznívá: „Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá“ (Ž
62,6). V případě údělu lidského utrpení a bolesti můžeme často jen mlčet. Jobovi
přátelé se snažili mnohými slovy vysvětlit a zdůvodnit jeho situaci. Ale někdy je
vhodnější tiché nesení situace než příliš mnoho slov (Jb 2,11-13). Jenom tehdy,
když umlkneme a ztišíme se, můžeme naslouchat druhým a vnímat je, můžeme
naslouchat i samotnému Bohu, který k nám různými způsoby promlouvá a někdy
i velmi tichých a jemným hlasem (1 Kr 19,11-12).
Jan Amos Komenský ve spise „Jedno nezbytné“ vidí jako živou naději
takovou, která je spojena s pílí (Jedno nezbytné, Kalich Praha 2020, s. 71).
Křesťanská naděje neznamená pasivní odevzdanost a nečinnost, ale naopak
aktivitu upřenou správným směrem. Co tedy máme činit? Stručně a výstižně to
vyjadřuje profesor matematiky a věřící křesťan John C. Lennox ve své knížce,
kterou v tomto roce napsal a vydal (Kde je Bůh v době koronaviru? Brněnská
tisková misie Brno 2020). Uvádí trojí aktivní přístup. Prvním je, že máme dbát na
rady odborníků a řídit se jejich pokyny. Biblickým slovem vyjádřeno „dbát na
obezřetné rady“ (Př 5,2), neboť „kdo poslouchá rady, je moudrý“ (Př 12,15). Tím
druhým přístupem je izolace od druhých, vzdálení se od nich. Izolace, odloučení
od druhých nelze chápat jako trest, ale je to ochrana před nemocí a jejím dalším
šířením. V knize Kazatel slyšíme: „Je čas objímání i čas objímání zanechat“
(Kaz 3,5b). Vztah k druhému člověku a vnitřní blízkost s ním si můžeme
uvědomovat silně právě tehdy, když jsme od něho vzdáleni. Tento čas vzdálení se
od druhých i od společenství církve je příležitostí vidět nově tuto hodnotu druhých
lidí, osobních vztahů a dar možnosti vzájemného setkávání a sdílení v prostorové
a bezprostřední blízkosti. Třetím kladným přístupem je pomoc druhým. V takové
mimořádné situaci jsou mnozí, kteří nasazují své vlastní zdraví a životy, aby
druhým pomohli a zachránili je. Náleží jim za to uznání a velký dík. Ale jakákoliv
drobná pomoc druhým je znakem toho, že v této pro všechny náročné situaci
nejsme sobečtí a lhostejní, ale projevujeme konkrétní křesťanskou lásku i lidskou
sounáležitost.
Jako křesťané si navzájem často přejeme „pokoj“. Je to chápáno ve svém
původním biblickém významu pozdravu věřících lidí jako přání nejen klidu, ale
celkové harmonie a plnosti dobra. V knize Kazatel zaznívá „Je čas boje i čas
pokoje“ (Kaz 3,8b). Nyní je čas boje. Lidstvo bojuje s těžkou zákeřnou nemocí
v celosvětovém měřítku. Přesto vyhlížíme k pokoji a toužíme po něm. Přání
pokoje je zvláště důležité v této naší době. Tím pokojem je hluboká zakotvenost
v Bohu (Fp 4,7). Je to pokoj, který nám nemůže dát svět, ale jen Ježíš Kristus. On
nás posiluje a ubezpečuje: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne
jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (J 14,27).
Tento Kristův pokoj a mír v srdcích vám všem přeji, myslím na vás a
spojuji se s vámi v modlitbách v této těžké době.
Tomáš Butta
patriarcha-správce církve
Dne 22. října 2020

Celý článek